Özelleştirme İdaresi 25 Uzman Yardımcısı Alacak!

özelleştirme-idaresiÖzelleştirme İdaresi 25 Uzman Yardımcısı Alacak!

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından1. GENEL BİLGİLERÖzelleştirme idaresi Başkanlığında boş bulunan, Genel idare Hizmetleri sınıfından 9’uncu dereceden 25 adet kadroya atanmak ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere Uzman Yardımcısı alınacaktır. Öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı, yazılı sınava katılabilecek aday sayısı, KPSS puan türleri ve istenilen taban puanlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir

ozellestirme

GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI
Giriş sınavına katılabilmek için aşağıda belirtilen şartlar aranır: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
48 inci maddesinin birinci fıkrasının (Al bendinde belirtilen genel şartları taşımak, Son başvuru tarihi
itibariyle, üniversitelerin yukarıdaki tabloda belirtilen en az dört yıllık lisans eğitimi veren
fakültelerinden/bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt
içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYMI tarafından, 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan
Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), puan türleri itibarıyla en az yukarıdaki tabloda belirtilen
taban puanlan almış olmak, Giriş sınavının yapılacağı tarihte 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak
Süresi içinde başvuruda bulunmak.
III.BAŞVURU
1) Başvuru tarihi, yeri ve şekli Özelleştirme idaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için
başvurular 16 Eylül 2013 tarihinde başlayıp, 27 Eylül 2013 tarihinde saat 18 00’da sona erecektir.
Adayların başvurularını, başvuru için istenilen belgeler ile birlikte şahsen, elden veya posta yolu ile
Özelleştirme idaresi Başkanlığı Zıya Gökalp Caddesi No80 Kurtuluş 06600 /ANKARA adresine
yapılması gerekmektedir Internet erişimi üzerinden başvuru kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılan
başvuruların idareye en geç son başvuru günü mesai bitimine kadar ulaşması gerekmektedir.
Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır
2) Başvuru için islenilen belgeler şunlardır:
a) Özelleştirme İdaresi Başkanlığının “www.oıb gov tr” internet adresinden temin edilerek doldurulacak
olan başvuru formu,

b) Yüksek öğrenim diplomasının veya mezuniyetbelgesinın İdare tarafından onaylı örneği,
(Yurtdışında eğitim görmüş ise Yükseköğretim Kurulundan alınacak denklik belgesinin İdare tarafından
onaylı örneği)
c) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, fotokopisi veya İdare tarafından onaylı örneği,
ç) T.C kimlik numarası beyanı,
d) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi,
e) 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm ebatlarında olacak ve 1
adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır) Başvuru sırasında istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek
kaydıyla Özelleştirme idaresi Başkanlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığınca da onaylanabılecektir
Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır
IV. GİRİŞ SINAVI
1) Giriş sınavının şekli Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır
2) Yazılı sınav Giriş sınavının yazılı bölümüne, yukarıdaki tabloda belirtilen KPSS puan türü ve taban
puana göre başvuran adaylardan, öğrenim dalları itibarıyla en yüksek puana sahip olandan
başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katına kadar aday çağrılacaktır. Son sıradaki aday
ile eşit puana sahip olan adayların tamamı da yazılı sınava çağrılacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümü
26 Ekim 2013 Cumartesi günü saat 10 00’da Ankara’da yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümüne
katılmaya hak kazanan adayların isim listesi 7 Ekim 2013 tarihinde Özelleştirme idaresi Başkanlığının
“www oib gov tr” internet adresinde ilan edilecektir. Başvuruda bulunup, yazılı sınava girmeye hak
kazandığı ilan edilen adaylar, yazılı sınava giriş belgelerini 22 Ekim 2013 tarihinden itibaren Milli
Eğitim Bakanlığının “www meb gov tr” internet adresinden temin edeceklerdir Yazılı sınavın yapılacağı
adresler 22 Ekim 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın “www meb.gov tr” internet adresi ile
Özelleştirme idaresi Başkanlığının “www oıb gov tr” ınternet adresinde ilan edilecektir Giriş sınavının
yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların, sınav giriş belgelerinin yanında, nüfus cüzdanı veya
sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi ile birlikte, belirtilen yer ve tarihte saat 09
00’da nazır bulunmaları gerekmektedir.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Uzman Yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü test usulünde
gerçekleştirilecek olup, sınav konuları şunlardır:
a) Genel kültür ve genel yetenek (%25),
b) Özelleştirme İdaresi Başkanlığının görev alanına ait bilgiler (%10|, 4046 sayılı Özelleştirme
Uygulamaları Hakkında Kanun Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve ihale Yönetmeliği c)
Üniversite eğitimine ait mesleki bilgiler (%65), Gruplar Öğrenim Dallan Mesleki Sınav Konulan
1 Grup İşletme . Ekonomi (Mıkro-Makro İktisat, Para ve Ekonomi Politikası, Uluslararası Ekonomik
ilişkiler ve
2. Grup iktisat Uluslararası Kuruluşlar, Türkiye Ekonomisi, Maliye (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları,
Maliye
3. Grup Maliye Politikası, Bütçe ve Bütçe Politikası, Türk Bütçe Sistemi, Türk Vergi Sistemi),
4. Grup Kamu Yönetimi Maliye (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Maliye Politikası, Bütçe ve Bütçe
Politikası, Türk Bütçe
5. Grup Ulusla/arası İlişkiler Sistemi, Türk Vergi Sistemi), Muhasebe (Genel Muhasebe, Maliyet
Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Karşılaştırmalı Mali Tablolar Analizi), İdare Hukuku, Medeni Hukuk

(Başlangıç, Kişi Hukuku, Eşya Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Ticari
Şirketler ve Kıymetli Evrak), Türk Vergi Hukuku
6. Grup Hukuk . Hukuk lAnayasa Hukuku, İdare Hukuku, idari Yargılama Usulü Hukuku, Medeni
Hukuk (Başlangıç, Kişi Hukuku, Eşya Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku
(Ticari Şirketler ve Kıymetli Evrak), Türk Vergi Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Muhakemeleri Usulü
Hukuku (Genel Esaslar), İş Hukuku.
7. Grup Şehir ve Bölge Planlama Şehircilik İlkeleri, Kentsel Tasarım, imar Mevzuatı, Kıyı Mevzuatı,
Taşınmaz Mal Hukuku
8. Grup Harita Mühendisliği Ölçme Bilgisi, Kamu Ölçmeleri, imar Uygulamaları, Fotogrametri, Coğrafi
Bilgi Sistemleri, Taşınmaz Mal Hukuku
9. Grup İnşaat Mühendisliği Ulaşım, Yapı Statiği, Yapı Dinamiği, Hidrolik, Ölçme, Zemin Mekaniği, Su
Yapıları, Bina Bilgisi, Taşınmaz Mal Hukuku.
10. Grup Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması, Yönetim ve Organizasyon, İş Etüdü, Proje
Yönetimi, Girişimcilik ve Fizibilite Etudu Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden
yapılacaktır Yazılı sınavda başarılı sayıiabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir Yazılı sınavda
başarılı olan adayların ad ve soyadları, sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati Özelleştirme İdaresi
Başkanlığının “www oıb.gov.tr” internet adresinde ilan edilecektir Sınavda kopya çekmeye teşebbüs
edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kağıtları geçersiz
sayılır Bu Resmi llonlor www,iları.gov.tr’d» adaylar, idarece bundan sonra yapılacak sınavlara
katılamazlar Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır
3) Sözlü sınav Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak belirlenen
adaylardan, öğrenim dalları itibarıyla giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro
sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır Son sıradaki aday ile eşit puana sahip olan
adayların tamamı da sözlü sınava çağrılacaktır Belirtilen sayıda adayın olmaması durumunda yetmiş
ve üzeri puan alan adayların hepsi sözlü sınava çağrılacaktır Sözlü sınav, adayların; al Sınav
konularına ilişkin bilgi düzeyi, bl Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmesi
suretiyle gerçekleştirilir Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı
özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa
geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz Sözlü sınavda
başarılı sayılmak için, Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri
puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır
V. GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ İLAN EDİLMESİ VE SONUÇLARA İTİRAZ
Giriş Sınavında başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak
belirlenecektir Kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği
durumunda, yazılı puanı yüksek olan aday, her iki puanın da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek
olan aday sıralamada üstte yer alacaktır Giriş Sınavı Komisyonu tarafından; giriş sınavında başarılı
olmaları şartıyla, giriş sınavı sonunda puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle, öğrenim
dalları itibarıyla sınav duyurusunda atama yapılacağı belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar
asıl aday ile kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek adayın isimleri belirlenerek, Özelleştirme
idaresi Başkanlığının “www.oib gov tr” internet adresinde ilan edilecektir. İdare, başarılı aday sayısının
öğrenim dalları itibarıyla ilan edilen kadro sayısından az olması halinde, giriş sınavı duyurusunda ilan
edilen kadro sayısından daha az sayıda uzman yardımcısı alma veya yukarıda belirtilen fakülte veya

bölümlere ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Adaylar, ilan tarihinden
itibaren yedi gün içerisinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz etme hakkına sahip olacaktır itirazlar
Giriş Sınavı Komisyonu tarafından en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanacaktır İtiraz
sonucu, itiraz eden adaylara bildirilecektir Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile
aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler Özelleştirme İdaresi Başkanlığının “www.oib gov tr”
internet adresinde ilan edilecektir.
VI. DİĞER HUSUSLAR
1) Ataması yapılacak adaylardan istenilecek belgeler Giriş sınavında başarılı olan adayların, giriş
sınavı sonuçlarının idarenin “www oıb gov.tr” kurumsal ınternet sitesinde ilan edildiği tarihi takıp eden
onbeş gün içerisinde, aşağıda belirtilen belgeleri Özelleştirme idaresi Başkanlığı Personel ve Eğitim
Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir
a) Görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmadığını ve seyahat engeli olmadığını belirtir yazılı
beyanı,
b) Adli sicil yazılı beyanı,
c) Erkek adaylar için askerlikle ilgili beyanı,
ç) 4 adet vesikalık fotoğraf.
2) Uzman yardımcılığına atanma Giriş sınavını kazananların Uzman Yardımcısı kadrolarına
atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4046 sayılı
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılacaktır. Öğrenim dalları itibarıyla
giriş sınavı duyurusunda atama yapılacağı belirtilen Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar aday,
başarı sıralamasına göre Uzman Yardımcısı olarak atanır Yedek listede yer alan adayların hakları, ilan
tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir
öncelik teşkil etmez. Giriş Sınavına katılan diğer adaylar için yetmiş ve üzeri puan almış olmak, Uzman
Yardımcısı olarak atanmak için kazanılmış hak sayılmaz. Atama işlemlerinin yapılması için, ilan edilen
süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuru belgeleri ile birlikte müracaat etmeyenlerin
atama işlemleri yapılmaz Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal
edilir Bu kişiler hiçbir hak talep edemez ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda
bulunulur Bu kişiler kamu görevlisi olması halinde bu durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir Giriş
sınavını kazananlara yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama
işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi
birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden atama
yapılacaktır.
3) İtirazlar Adaylar yazılı sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının
“www oib gov tr” ınternet adresinde ilan edilmesinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, sınav
sonucuna ilişkin itirazlarını da yine “www oib gov tr” internet adresinde ilan edilmesinden itibaren en
geç 5 (beş) iş günü içerisinde Özelleştirme idaresi Başkanlığı’na yapacaklardır. Adaylar, itiraz
başvurularını Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye
İşletmesinin TC Ziraat Bankası Şubesi Başkent/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez
Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat
Programı” aracılığı ile 10 TL (On Türk Lirası KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve
itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır. Banka dekontu,
T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi
geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
VII. BİLGİ ALMA Giriş sınav) ile ilgili olarak, Özelleştirme idaresi Başkanlığı Personel ve Eğitim Daire
Başkanlığının 0 (312) 585 81 60 – 585 82 97 – 585 82 96 – 585 82 66 numaralı telefonlarından bilgi
alınabilir ilan olunur.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Current ye@r *